بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Minggu, 16 Desember 2012

QANUN ASASI 

QANUN ASASI
NEGARA ISLAM INDONESIA
Bismilaahir Rahmaanir Rahiim
Inna fathna lakaa fathan mubiina.
Muqaddimah
Sejak mula pertama Umat Islam berjuang, baik sejak masa kolonial Belanda yang dulu, maupun pada masa kedudukkan Jepang, hingga pada zaman Republik Indonesia, sampai pada saat ini selama itu mengandung suatu maksud yang suci, menuju arah yang mulia, ialah: "mencari dan mendapatkan Mardhatillah, yang merupakan hidup di alam ikatan dunia baru, yakni Negara Islam Indonesia yang merdeka."
Dalam masa Umat Islam melakukan wajibnya yang suci itu dengan beraneka jalan dan haluan yang diikuti, maka diketemuinyalah beberapa jembatan yang perlu dilintasi ialah jembatan pendudukkan Jepang dan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.
Hampir juga kaki Umat Islam selesai melalui jembatan emas yang terakhir ini, maka badai baru mendampar bahtera Umat Islam hingga keluar dari daerah Republik, terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.
Alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudera tidak sedikit pun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu Muslimin yang sejati. Di dalam keadaan yang demikian itu, Umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata, melanjutkan Revolusi Indonesia, menghadapi musuh yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka.
Dalam masa revolusi yang kedua ini, yang kerana sifat dan coraknya merupakan Revolusi Islam, ke luar dan ke dalam maka Umat Islam tidak lupa pula pada yang wajibnya membangun dan menggalang suatu Negara Islam yang Merdeka, suatu Kerajaan Allah yang dilahirkan di atas dunia, ialah syarat dan tempat untuk mencapai keselamatan tiap-tiap manusia dan seluruh Umat Islam, zahir, maupun batin, di dunia hingga di akhirat kelak.
Kiranya dengan tolong dan Kurnia Ilahi, Qanun Asasi yang sementara ini menjadi pedoman kita, melakukan bakti suci kepada ‘Azza wa Jalla’ dapatlah mewujudkan amal perbuatan yang nyata, dari tiap-tiap warga negara di daerah-daerah, di mana mulai dilaksanakan hukum-hukum Islam, ialah Hukum Allah dan Sunnatin Nabi.
Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya serta tolong dan Kurnia-Nya atas seluruh Negara dan Umat Islam Indonesia, sehingga terjaminlah keselamatan Umat dan Negara dari tiap-tiap bencana yang mana pun juga. Amin!
"Wa lau anna ahlal quraa aamanuu wattaqau la fatahnaa ‘alaihim barakaatim minas samaa-i wal ardhi...
Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...
Al-Quran,
Al A’raaf, 7: 96.

 

BAB I
Negara, Hukum dan Kekuasaan

Pasal 1
 1. Negara Islam Indonesia adalah Negara Kurnia Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada bangsa Indonesia.
 2. Sifat Negara itu Jumhuriyyah (Republik).
 3. Negara menjamin berlakunya Syariat Islam di dalam kalangan kaum Muslimin.
 4. Negara memberi kekuasaan kepada pemeluk agama lainnya dalam melakukan ibadatnya.

Pasal 2
 1. Dasar dan Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam.
 2. Hukum yang tertinggi adalah Quran dan Hadis sahih.

Pasal 3
 1. Kekuasaan yang tertinggi membuat hukum dalam Negara Islam Indonesia ialah Majlis Syuro (Parlimen).
 2. Jika keadaan memaksa, hak Majlis Syuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

 

BAB II
Majlis Syuro

Pasal 4
 1. Majlis Syuro terdiri daripada wakil-wakil rakyat ditambah dengan utusan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
 2. Majlis Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun.
 3. Sidang Majlis Syuro dianggap sah jika 2/3 dari jumlah anggota hadir.
 4. Keputusan Majlis Syuro diambil dengan suara terbanyak.
 5. Jika kuorum (ketentuan) yang tersebut di atas (BAB II, pasal 4 ayat 3) tidak mencukupi, maka sidang Majlis Syuro yang berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 14 hari kemudian daripadanya harus dilakukan lagi sidang Majlis Syuro ketiga yang dianggap sah dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5
 1. Majlis Syuro menetapkan Qanun Asasi dan garis-garis besar haluan Negara.

 

BAB III
Dewan Syuro

Pasal 6
 1. Susunan Dewan Syuro ditetapkan dengan undang-undang.
 2. Dewan Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam 3 bulan.
 3. Dewan Syuro itu adalah Badan Pekerja dari Majlis Syuro dan mempunyai tugas dan kewajiban :
  1. menyelesaikan segala keputusan Majlis Syuro.
  2. Melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majlis Syuro menghadapi pemerentah, selainnya yang berkenaan dengan prinsip.

Pasal 7
 1. Tiap-tiap undang-undang mengkehendaki persetujuan Dewan Syuro

Pasal 8
 1. Angota Dewan Syuro berhak memajukan rencana undang-undang.
 2. Jika suatu rencana undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Syuro, maka rencana tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam Dewan Syuro itu.
 3. Jika rencana itu meskipun dipersetujui oleh Dewan Syuro tidak disahkan oleh Imam, maka rencana tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam sidang Syuro masa itu.

Pasal 9
 1. Dalam hal-ehwal kegentingan yang memaksa, Imam berhak menetapkan Peraturan-Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
 2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Syuro dalam sidang yang berikut.
 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

 

BAB IV
Kekuasaan Pemerintah Negara

Pasal 10
Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Qanun Asasi sepanjang Hukum Islam.

Pasal 11
 1. Imam memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Majlis Syuro.
 2. Imam menetapkan peraturan Pemerintah setelah berunding dengan Dewan Imamah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 12
 1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan RasulNya.
 2. Imam dipilih oleh Majlis Syuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota.
 3. Jika hingga 2 kali berturut-turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan di atas (BAB IV, Pasal 12 ayat 2), maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak dalam pemilihan yang ketiga kalinya.

Pasal 13
 1. Imam melakukan wajibnya, selama :
  1. mencukupi bai’atnya;
  2. tiada hal-hal yang memaksa sepanjang Hukum Islam.
 2. Jika kerana suatu hal, Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka imam menunjuk salah seorang angota Dewan Imamah sebagai wakil sementara.
 3. Di dalam hal-hal yang amat memaksa maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara dari anggota-anggota Dewan Imamah.

Pasal 14
Sebelum melakukan wajibnya, Imam menyatakan bai’at di hadapan Majlis Syuro sebagai berikut :
Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim
Asyhadu al laa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah. Wallahi (Demi Allah), saya menyatakan bai'at saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia, di hadapan sidang Majlis Syuro ini, dengan ikhlas dan suci hati dan tidak kerana sesuatu di luar kepentingan Agama dan Negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban saya sebagai Imam Negara Islam Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya sepanjang ajaran Agama Islam, bagi kepentingan Agama dan Negara.

Pasal 15
Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh Angkatan Perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16
Imam dengan persetujuan Majlis Syuro menyatakan perang, membuat perdamaian/perjanjian dengan negara lain.

Pasal 17
Imam menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat-akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 18
 1. Imam mengangkat duta besar dan konsul;
 2. Imam menerima duta besar negara lain.

Pasal 19
Imam memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Pasal 20
Imam memberikan gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan lainnya.

 

BAB V
Dewan Fatwa

Pasal 21
 1. Dewan Fatwa terdiri dari seorang Mufti Besar dan beberapa Mufti lainnya.
 2. Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Imam dan berhak menunjukkan usul kepada pemerintah. Pengangkatan dan penghentian anggota-anggota itu dilakukan oleh Imam.

 

BAB VI
Dewan Imamah

Pasal 22
 1. Dewan Imamah terdiri dari Imam dan Kepala-kepala Majlis.
 2. Anggota-anggota Dewan diangkat dan dihentikan oleh Imam.
 3. Tiap-tiap anggota Dewan Imamah bertanggung jawab atas kebaikan berlakunya pekerjaan Majlis yang diserahkan kepadanya.
 4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majlis Syuro atas kewajiban yang diserahkan kepadanya.

 

BAB VII
Pembagian Daerah

Pasal 23
Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia ditentukan menurut Undang-Undang.

 

BAB VIII
Keuangan

Pasal 24
 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.Apabila Dewan Syuro tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
 2. Pajak dilenyapkan dan digantikan dengan Infaq. Segala infaq untuk kepentingan Negara berdasarkan undang-undang.
 3. Macam dan nilai matawang ditetapkan dengan Undang-undang.
 4. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan Badan Pemereksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil-hasil pemereksaan diberitahukan kepada Dewan Syuro.

 

BAB IX
Kehakiman

Pasal 25
 1. Fungsi Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya menurut undang-undang.
 2. Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dangan Undang-undang.

Pasal 26
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

 

BAB X
Warga Negara

Pasal 27
 1. Yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.
 2. Syarat-syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 28
 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.
 3. Jabatan-jabatan dan kedudukan-kedudukan yang penting dan bertanggung jawab di dalam pemerintahan, baik sipil maupun militer, hanya diberikan kepada muslim.

Pasal 29
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melahirkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-undang.

 

BAB XI
Pertahanan Negara

Pasal 30
 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.
 2. Tiap-tiap warga negara yang beragama Islam wajib ikut serta dalam pertahanan negara.
 3. Syarat-syarat dalam pembelaan diatur dengan undang-undang.

 

BAB XII
Pendidikkan

Pasal 31
 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran
 2. Pemerentah mengusahakan dan menyelengarakan sistem pengajaran Islam yang diatur dengan undang-undang.

 

BAB XIII
Ekonomi

Pasal 32
 1. Peri kehidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolong menolong.
 2. Cabang-cabamg produksi yang penting bagi Negara, dan yang menguasai hajat orang banyak, dikuasai oleh Negara.
 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

BAB XIV
Bendera Dan Bahasa

Pasal 33
 1. Bengera Negara Islam Indonesia ialah Merah Putih ber-Bulan Bintang.
 2. Bahasa Negara Islam Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

 

BAB XV
Perubahan Qanun Asasi
Pasal 34
 1. Untuk mengubah Qanun Asasi harus sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majlis Syuro yang hadir.
 2. Putusan diambil dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah semua anggota Majlis Syuro.

 

Cara Berputarnya Roda Pemerintahan.
 1. Pada umumnya roda Pemerintahan NII berjalan menurut dasar yang ditetapkan Qanun Asasi dan sesuai dengan Pasal 3 Qanun Asasi tadi, sementara belum ada Parlemen (Majlis Syuro), segala undang-undang dalam bentuk Maklumat-maklumat yang ditandatangani oleh Imam.
 2. Berdasarkan maklumat-maklumat Imam tadi, Majlis-Majlis (Kementerian-Kementerian) menurut pembahagian tugas kewajiban masing-masing, membuat peraturan dan penjelasan untuk memudahkan perlaksanaannya.
 3. Juga dasar politik Pemerintah NII ditentukan oleh Dewan Imamah.
 4. Anggota-anggota Dewan Imamah pada waktu pembetukkannya ialah:
  1. S.M. Kartosoewirjo selaku Imam merangkap Kepala Majlis Pertahanan.
  2. Sanoesi Partawidjaja selaku Kepala Majlis Dalam Negeri dan Keuangan.
  3. K.H. Gozali Tusi selaku Kepala Majlis Kehakiman.
  4. Thoha Arsyad selaku Kepala Majlis Penerangan.
  5. Kamran selaku Anggota.
  6. R. Oni selaku Anggota.

,

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar